Original Research

Emotional Wellness And Management Effectiveness Within The Public Healthcare Sector

Gerrit Stimie, Christa Fouche
SA Journal of Human Resource Management | Vol 2, No 1 | a30 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i1.30 | © 2004 Gerrit Stimie, Christa Fouche | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 November 2004 | Published: 05 November 2004

About the author(s)

Gerrit Stimie, Rand Afrikaans University, South Africa
Christa Fouche, Massey University, Auckland, New Zealand

Full Text:

PDF (136KB)

Abstract

This article reports on a study undertaken to assess the state of emotional wellness of employees as well as management effectiveness within the public healthcare sector. For this purpose a Johannesburg public hospital was used as a case study. A qualitative approach was utilized, but it was decided to include triangulation of methodology to increase the reliability of the data. Both a self-administered questionnaire and focus group interviews were used as data gathering instruments. Forty-six focus group interviews were conducted and a total of 850 employees participated in these interviews. A total of 388 employees returned their questionnaires (response rate = 32%). A number of key issues relating to management effectiveness and employee wellness were identified. The findings and their implications will be explored further.

Opsomming
Hierdie artikel rapporteer ’n studie wat onderneem is om werknemers se stand van emosionele welsyn sowel as bestuursdoeltreffendheid binne die openbare gesondheidsdienssektor te ondersoek. Vir hierdie doel is ’n Johannesburgse openbare hospitaal as ’n gevalstudie gebruik. ’n Kwalitatiewe benadering is gebruik, maar daar is besluit om van intermetodiese kruisvalidasie gebruik te maak, sodat die betroubaarheid van die data verhoog kan word. Beide ’n self-voltooiingsvraelys en fokusgroeponderhoude is gebruik as data-insamelingsinstrumente. Ses-enveertig fokusgroeponderhoude is gevoer wat ’n totale groep van 850 werknemers betrek het. ’n Totaal van 388 werknemers het die vraelyste voltooi (responskoers = 32%). ’n Aantal kernvraagstukke wat met bestuursdoeltreffenheid en werknemerwelstand verband hou, is geïdentifiseer. Die bevindinge en hul implikasies sal verder ontgin word.

Keywords

Emotional Wellness And Management Effectiveness; The Public Healthcare Sector

Metrics

Total abstract views: 5352
Total article views: 5178


Crossref Citations

No related citations found.