Original Research

Electronic Document Management: A Human Resource Management Case Study

Thomas Groenewald
SA Journal of Human Resource Management | Vol 2, No 1 | a29 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i1.29 | © 2004 Thomas Groenewald | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 November 2004 | Published: 05 November 2004

About the author(s)

Thomas Groenewald, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (243KB)

Abstract

This case study serve as exemplar regarding what can go wrong with the implementation of an electronic document management system. Knowledge agility and knowledge as capital, is outlined against the backdrop of the information society and knowledge economy. The importance of electronic document management and control is sketched thereafter. The literature review is concluded with the impact of human resource management on knowledge agility, which includes references to the learning organisation and complexity theory. The intervention methodology, comprising three phases, follows next. The results of the three phases are presented thereafter. Partial success has been achieved with improving the human efficacy of electronic document management, however the client opted to discontinue the system in use.

Opsomming
Die gevalle studie dien as voorbeeld van wat kan verkeerd loop met die implementering van ’n elektroniese dokumentbestuur sisteem. Teen die agtergrond van die inligtingsgemeenskap en kennishuishouding word kennissoepelheid en kennis as kapitaal bespreek. Die literatuurstudie word afgesluit met die inpak van menslikehulpbronbestuur op kennissoepelheid, wat ook die verwysings na die leerorganisasie en kompleksietydsteorie insluit. Die metodologie van die intervensie, wat uit drie fases bestaan, volg daarna. Die resultate van die drie fases word vervolgens aangebied. Slegs gedeelte welslae is behaal met die verbetering van die menslike doeltreffendheid ten opsigte van elektroniese dokumentbestuur. Die klient besluit egter om nie voort te gaan om die huidige sisteem te gebruik nie.

Keywords

Electronic Document Management

Metrics

Total abstract views: 6679
Total article views: 8528


Crossref Citations

No related citations found.