Original Research

The Development Of A Management Error Orientation Questionnaire

Victor A. Korsten, Karel J. Stanz, J. Blignaut
SA Journal of Human Resource Management | Vol 2, No 1 | a34 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i1.34 | © 2004 Victor A. Korsten, Karel J. Stanz, J. Blignaut | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 November 2004 | Published: 05 November 2004

About the author(s)

Victor A. Korsten, Rand Afrikaans University, South Africa
Karel J. Stanz, Rand Afrikaans University, South Africa
J. Blignaut, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (129KB)

Abstract

The aim of this study was to develop a Management Error Orientation Questionnaire (MEOQ) to be used as an instrument to measure the attitude of management towards errors in the workplace. The sample comprised of 232 managers from a variety of business sectors. A factor analysis on 59 items yielded three factors and these factors were interpreted as the attitude of dealing with errors, the risk of errors and error strain. The three scales were subjected to an item analysis and yielded significant levels of reliability.

Opsomming
Die doel van die studie was om ’n Bestuursfout Oriëntasie Vraelys (Management Error Orientation Questionniare) te ontwikkel wat as ’n meetinstrument kan dien om die houding van bestuur met betrekking tot foute, in die werksomgewing te bepaal. Die steekproef het uit 232 bestuurders uit ’n verskeidenheid van besigheidsektore bestaan. ’n Faktoranalise op 59 items het drie faktore opgelewer, naamlik die houding aangaande die hantering van foute, die risiko van foute en foutspanning. Die drie faktore is onderwerp aan ’n itemanalise en het aanvaarbare vlakke van betroubaarheid gelewer.


Keywords

Management Error Orientation Questionnaire;

Metrics

Total abstract views: 5178
Total article views: 5482

 

Crossref Citations

1. Öğretmenlerin Hata Yönelimli Motivasyona İlişkin Görüşleri
Hakan SÖNMEZ, Hamit ÖZEN
Kastamonu Eğitim Dergisi  vol: 28  issue: 1  first page: 521  year: 2020  
doi: 10.24106/kefdergi.3743