Original Research

The Discriminant Validity Of The Culture Assessment Instrument: A Comparison Of Company Cultures

Willie Du Toit, Gert Roodt
SA Journal of Human Resource Management | Vol 1, No 1 | a5 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v1i1.5 | © 2003 Willie Du Toit, Gert Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 02 November 2003 | Published: 02 November 2003

About the author(s)

Willie Du Toit, Rand Afrikaans University, South Africa
Gert Roodt, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (292KB)

Abstract

The aim of this study was to assess the discriminant validity of the Culture Assessment Instrument (CAI); that is to distinguish between mean culture scores of different companies. The convenience sample consisted of 4066 respondents from five different companies, originating from various industries. CAI scores of 56 items were factor analysed on two levels, followed by iterative item analyses. Significant differences between company mean scores were identified, but only a small portion of the variance in these scores could be ascribed to culture differences. Based on these findings, it was concluded that the CAI in its current form does not possess discriminant validity. It is recommended that items attuned to deeper levels of culture, based on Schein’s three-level typology, be added to the instrument.

Opsomming
Die doel van die studie was om die diskriminante geldigheid van die ‘Culture Assessment Instrument’ (CAI) te beoordeel; dit is om tussen gemiddelde kultuurtellings van verskillende ondernemings te onderskei. Die geleentheidsteekproef het bestaan uit 4066 respondente uit vyf verskillende ondernemings afkomstig uit verskeie industrieë. CAI-tellings van 56 items is op twee vlakke gefaktoranaliseer, gevolg deur iteratiewe itemontledings. Beduidende verskille tussen ondernemings se gemiddelde kultuurtellings is gevind, maar slegs ’n klein proporsie van die variansie in die tellings kon aan kultuurverskille toegeskryf word. Gebaseer op hierdie bevindinge, is daar tot die slotsom gekom dat die CAI in sy huidige vorm nie oor diskriminante geldigheid beskik nie. Daar is aanbeveel dat items gerig op dieper kultuurvlakke, gebaseer op Schein se drievlaktipologie, tot die instrument gevoeg word.

Keywords

The Culture Assessment Instrument; Company Cultures

Metrics

Total abstract views: 5330
Total article views: 7136


Crossref Citations

No related citations found.