Original Research

Are industries resonding differently to the employment equity challenge?

Helena Smith, Gert Roodt
SA Journal of Human Resource Management | Vol 1, No 1 | a2 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v1i1.2 | © 2003 Helena Smith, Gert Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 02 November 2003 | Published: 02 November 2003

About the author(s)

Helena Smith, Rand Afrikaans University, South Africa
Gert Roodt, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (159KB)

Abstract

The primary objective of the study was to determine whether the Employment Equity Questionnaire detects significant differences between employment equity practices of companies from different industries in order to assess the discriminant validity of the scale. Samples of convenience from nine different companies representing different industries, constituted a larger sample of 4729. First and second level factor analyses on 41 common items across all nine companies yielded a single scale with an acceptable Alpha coefficient of 0,959. Analysis of variance, followed by post hoc contrast tests, indicated significant differences between some organisations. The discriminant validity of the scale could be established and recommendations for further improvement of the scale were made.

Opsomming
Die doel van die studie was om te bepaal of die “Employment Equity Questionnaire" betekenisvolle verskille kan uitwys tussen die werkgelykheidspraktyke van maatskappye vanuit verskeie industrieë ten einde die diskriminante geldigheid van die instrument te bepaal. Gerieflikheidsteekproewe van nege verskillende maatskappye, verteenwoordigend van verskillende industrieë, het ’n totale steekproef van 4729 daargestel. Eerste en tweede vlak faktorontledings is op 41 gemeenskaplike items oor al nege maatksappye gedoen en dit het ’n aanvaarbare Alfa koëffisiënt van 0,959 opgelewer. ’n Variansie-ontleding, gevolg deur post hoc kontrastoetse, het op betekenisvolle verskille tussen die onderskeie organisasies gedui. Die diskriminante geldigheid van die instrument kon vasgestel word en aanbevelings ter verbetering daarvan is aan die hand gedoen.


Keywords

employment equity

Metrics

Total abstract views: 5073
Total article views: 7222


Crossref Citations

No related citations found.